Nowa Era podręczniki

Jak wybierać podręcznik i dlaczego warto zdecydować się na Nową Erę?

Analiza podręcznika pod kątem jej oceny i potencjalnego wyboru jako książki zalecanej dla ucznia musi być procedurą celową. Powinna ona odpowiedzieć na pytanie, czy określone podejście do treści jest dobre czy złe, korzystne czy szkodliwe. Warto sprawdzić, jak wypadają tu wydawnictwa Nowa Era podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era).

Sposób wyboru podręcznika

Badania nie mogą być bardzo obszerne, ponieważ bardzo szerokie i szczegółowe analizy rozmyją obraz podręcznika jako całości i utrudnią jej końcową ocenę. Każde z podjętych działań powinno kończyć się oświadczeniem o wartości zastosowanych w podręczniku rozwiązań. Nie wystarczy powiedzieć, że książka wykorzystuje dedukcyjny sposób myślenia lub że w ilustracjach dominują wzory.

Czy wybrany podręcznik będzie odpowiedni dla ucznia?

Należy ustalić, czy treści w podręczniku są dobre, czy promują skuteczną edukację, czy też utrudniają pracę nauczyciela i ucznia. Analiza powinna być przeprowadzana w odniesieniu do cech określonego odbiorcy. Takie same rozwiązania metodologiczne mogą mieć różną adekwatność w różnorakich środowiskach. Dlatego też nauczyciel oceniający książkę powinien zawsze brać pod uwagę umiejętności i potrzeby potencjalnych użytkowników, czyli swoich uczniów.

Jak wygląda ocena podręcznika Nowej Ery?

Jedną z najważniejszych cech podręczników wydawnictwa Nowa Era jest bardzo dobra organizacja treści wyrażonych w tekście, ilustracjach oraz zadaniach dydaktycznych, czyli kolejność i sposób prezentacji informacji. Różnicuje się tutaj treści według trzech kryteriów:

  • kolejności tematów,
  • sposobu prezentacji treści w ramach tematu,
  • dobór ilustracji.

Wydawnictwo Nowa Era podręczniki wydaje, które spełniają wszystkie te kryteria. Podręczniki te cechują się spójnością, dostępnością i atrakcyjnością przekazywanej wiedzy.

Jak podręczniki Nowej Ery są skomponowane?

Analiza podręczników tego wydawcy wskazuje, że istnieje kilka różnych sposobów prezentacji treści. Tutaj kolejne części prezentowanych informacji odnoszą się do siebie w sposób sensowny i logiczny oraz dają pełny obraz prezentowanego zjawiska, procesu czy obiektu. Pozytywną cechą jest w Nowej Erze również układ treści, który sprzyja kształtowaniu właściwego toku myślenia ucznia, wskazuje mu drogę do osiągnięcia nowych faktów i ich interpretacji. Te warunki spełnia występujący tu np. system problemów, w którym treść obraca się wokół pytania (problemu), które wzbudza ciekawość ucznia. Autor zadaje pytanie i, powołując się na istotne fakty, prawidłowości i teorie.

Tło zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Continue reading

Nowa Era podręczniki

Dlaczego warto wybierać podręczniki Nowej Ery?

Wszelkie kryteria oceny podręczników wymagają analizy metod prezentacji treści. Podręczniki są zazwyczaj oceniane według trzech kryteriów:

  • poprzez tekst,
  • ilustracje i układ graficzny,
  • działania edukacyjne.

Dlatego też wszystkie te elementy powinny zostać poddane ocenie. Przed analizą każdego z nich warto rozważyć je jako złożony skład i ocenić relacje między nimi oraz możliwość wykorzystania każdej z nich do reprezentowania odrębnych części treści.

Jak podręczniki Nowej Ery przekazują określone treści?

Istnieją grupy informacji, które są łatwe do zrozumienia i poznania, gdy są wyrażone w formie graficznej. Tutaj można wymienić wszystkie typy relacji obiektów przestrzennych, przebieg procesów, w porządku chronologicznym zdarzeń, strukturę zjawisk lub strukturę obiektu. Wydawnictwa Nowa Era podręczniki wyrażają często konkretne informacje za pomocą mapy, wykresu lub tabel. W tych podręcznikach treści są wyrażane celnie także za pomocą tekstu, który opisuje dane zjawisko lub zachodzący proces. Wiedza tutaj jest spójna, a wszystkie elementy odnoszą się do siebie na zasadzie przyczynowej, funkcjonalnej lub chronologicznej zależności.

Jak aktywować ucznia za pomocą podręcznika Nowej Ery?

Są też momenty w procesie uczenia się, kiedy konieczne jest rozpoczęcie aktywowania ucznia. Należy sprawdzić, czy podręcznik prezentuje treść, czy może użyć jej do stworzenia większej ilości struktur lub opanowania konkretnej formy pracy. Narzędziem, przyczyniającym się do aktywnego włączania młodzieży w proces kształcenia, są podręczniki Nowej Ery, w których znajdują się wszelkiego rodzaju pytania i rekomendacje skierowane do odbiorcy książki. Odgrywają one rolę kontrolną i zachęcają ucznia do uczestnictwa. Ich obecność pomaga nauczycielowi w organizowaniu procesu nauczania przy aktywnym udziale ucznia.

Strona językowa podręczników Nowa Era

Niezwykle istotne dla czytelności tekstu danego podręcznika są następujące cechy: dostępność językowa, jak również zaangażowanie wyjaśniające i dydaktyczne oraz jakości samych tekstów. Na dostępność tekstu składa się głównie składnia, rodzaj słownictwa oraz rodzaj relacji nadawca-odbiorca. Wszystkie te cechy muszą być dostosowane do możliwości psychologicznych i intelektualnych odbiorcy. Podręczniki Nowej Ery i tu wykazują przewagą nad konkurencją. Nauczyciel, który zna swoich uczniów, powinien być w stanie łatwo dokonać prawidłowej oceny tego tekstu źródłowego.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Continue reading

Nowa Era podręczniki

Podręczniki Nowej Ery do przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Dlaczego warto wybrać?

Przy ocenie zadań edukacyjnych najważniejszą kwestią wydaje się być ich przydatność w procesie uczenia się. W tych przedmiotach, gdzie uczeń uczy się pewnych procedur operacyjnych i uczy się wykonywać konkretne zadania, bardzo ważne są podręczniki, które będą to wszytko możliwie najbardziej wyjaśniać. Dobrze to zadanie wykonują wydawnictwa Nowa Era podręczniki do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka) i przyrodniczych (chemia, biologia, geografia).

Dlaczego ważne są konkretne polecania i zadania w podręcznikach?

Jest to wskazane zwłaszcza przedmiotów ścisłych i nauk przyrodniczych, gdzie praktyczne działania oparte na konkretnych algorytmach, w tym działania ściśle określone, zajmują znaczące miejsce. Tak się dzieje w podręcznikach Nowej Ery. Chociaż potrzeba tekstu wyjaśniającego i instruktażowego jest wyraźnie doceniana, to włączenie do podręczników komunikatów ewaluacyjnych i normatywnych pozostaje kwestią kontrowersyjną. Niemniej jednak ważnym elementem pozostają wszelkie takie, jak:

  • zadania dydaktyczne,
  • pytania,
  • instrukcje skierowane do ucznia.

Kształtowanie sądów i nawyków ucznia za pomocą podręcznika

Przekazanie zawartych w podręczniku wyroków dotyczących przedstawionych faktów oraz sformułowanie norm postępowania determinuje określenie postawy konkretnego ucznia. Z drugiej strony, może przyzwyczaić do przyswajania gotowych opinii i najlepszych praktyk. Wydawnictwa Nowa Era podręczniki ze strony taniaksiazka.pl pozwalają uczniom na zdobywanie wiedzy praktycznej z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Tutaj konieczna jest umiejętność rozwiązywania zadań i przeprowadzania doświadczeń, w czym podręcznik powinien pomóc.

Jaki język powinien być używany w podręczniku?

Oceniając dany podręcznik prze wyborem, warto również zwrócić uwagę na ekspresję języka w tekście. Istnieje pewna wizja, wynikająca z długiego procesu zbliżania wiedzy szkolnej do wiedzy naukowej. Język używany w naukach przyrodniczych powinien być językiem naukowym, a zatem językiem suchym, pozbawionym ekspresywnych środków wyrazu. Niemniej otaczający świat jest barwna, nie kończy się na wymiernych i wymiernych cechach, a zadaniem szkoły jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także kształtowanie wrażliwości ucznia i rozwijanie jego sfery emocjonalnej. Bogaty i wyrazisty język, np. spotykany w podręcznikach Nowej Ery, może być środkiem do osiągnięcia tego celu. Jednak rzadko są one uwzględniane w ocenie podręczników. Trudno jest wybrać kryteria oceny tego nośnika treści.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Continue reading